Handelsbetingelser

Kagekastellet.dk ejes af NiceBuy.dk

Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle leverancer fra Kagekastellet.dk, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Kagekastellet.dk, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser, eller dersom bestemmelserne iøvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.
 

1. Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på ordrebekræftelsen.
 

2. Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang det måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Kagekastellet.dk, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.
 

3. Leveringstidspunkt og transport
Kagekastellet.dk betragter ikke en vare for leveret når den afsendes fra NiceBuy's lager. Alle pakker der sendes fra Kagekastellet.dk er forsikret.  Forsendelse af varer sker  med PostDanmark. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at ophæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted.
BEMÆRK! Omhandler dit indkøb flere varer med forskellig leveringtid, er det den længste leveringstid, der gælder.
Er emballagen beskadiget, eller bærer præg af andre synlige tegn på defekt skal du nægte at modtage varen. Kontakt derefter Kagekastellet.dk via mail : info@Kagekastellet.dk og meddel, at du har afvist varen.
Er emballagen intakt og du alligevel finder varen beskadiget eller defekt efter udpakning, skal du anmelde dette til Kagekastellet.dk . Af bevismæssige årsager bedes du kontakte os senest 3 dage efter modtagelsen på mailen info@Kagekastellet.dk. I mailen skal du vedhæfte billeder af skaden.
 

4. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.
 

5. Reklamationspligt ved fejl og mangler
For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler skal køber anmelde fejlen eller manglen til Kagekastellet.dk indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Kagekastellet.dk har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.
I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre Kagekastellet.dk kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, som tyder på, at kunden f.eks. har tabt varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen, eller medmindre der er tale om en vare med en forventet levetid på under 6 måneder.
 

6. Kagekastellet.dk's mangelansvar
Kagekastellet.dk's mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Såfremt køber vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, kan Kagekastellet.dk dog nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk ret almindelige regler, jf. dog pkt. 8.
 

7. Ansvarsbegrænsning
Kagekastellet.dk påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.
 

8. Produktansvar
Kagekastellet.dk er ansvarlig for produkter i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.
 

9. Pris og betaling
Med mindre andet aftales sker betaling af varer ved hjælp af kreditkort eller bankoverførsel. Der tages forbehold for fejlagtige priser angivet i webshoppen samt udsolgte og udgåede varer.
 

10. Handelsebetingelse for Viabill Kredit

Se linket www.viabill.com/kredit
 

11. Fortrydelsesret
Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugsaftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter Kagekastellet.dk herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Kagekastellet.dk i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at sende det købte med post eller anden fragtfører til: Kagekastellet.dk, Mågevej 17 indgang via Solsortevej, 8370 Hadsten. Omkostninger ved returnering påhviler køber. Fødevarer og varer der er taget i brug så kan den ikke returneres.
 

12. Registrering af oplysninger
Når der bestilles varer på Kagekastellet.dk, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:
Standardinformationer (påkrævede oplysninger).
Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.
Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner.
Yderligere informationer (frivillige oplysninger)
Mobiltelefon / telefax: Yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Kagekastellet.dk videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
Kagekastellet.dk sender ikke uopfordrede e-mails, udover hvad der fremgår af ovenstående.
Medarbejdere hos Kagekastellet.dk har adgang til disse oplysninger.
Når du køber hos Kagekastellet.dk registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel/misbrug med eksempelvis betalingskort.
Alle aktiviteter hos Kagekastellet.dk registreres automatisk i en logfil. Logfilerne bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgende, hits, etc.).
Har du købt en vare hos Kagekastellet.dk har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Kagekastellet.dk, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til info@Kagekastellet.dk


13. Ferieperioder

Der kan i feireperioder opstå længere leveringstid, da leverandørernes lagre er påvirkede af ferieafholdelse.